انجمـن صنفی تولیدکنندگان در و پنجـره  ایـران

تنها تشکل تخصصی مرتبط با صنعت در و پنجره

عرضه پنجره با کیفیت و استاندارد در راستای رضایت مشتری، راز ماندگاری و موجبات رشد اعضای انجمن می باشد.

02122674113
02122675327

هیئت مدیره و بازرسین دور دوم

1- اقای سید رضا اخوان دستمالچی (پنجره سازان عایق کویر یزد) رئیس هیات مدیره و مسئول کمیته حقوقی و رسیدگی به شکایات 2- اقای وحید جلالی پور (شرکت پنجره ساز صنعت) نایب رئیس و دبیر هیات مدیره انجمن ومسئول کمیته فنی و استاندارد و کمیته روابط عمومی 3- اقای اکبر معتضدی ( شرکت نامیکاران ) خزانه دار هیات مدیره و مسئول کمیته بازرگانی و پشتیبانی 4- اقای سید محمد عزیزی (شرکت پنجره سها) عضو هیات مدیره و مسئول کمیته اموزش 5- اقای رضا کاظمی ( شرکت هورام سازه پارسیان) عضو هیات مدیره 6- اقای سید سعید ابن الرضا (شرکت شعاع پنجره) عضو علی البدل اول 7-اقای علی جوان (شرکت راستاوین) عضو علی البدل دوم بازرسین 1- اقای پیمان خلیل زاده (شرکت پنجره سام اریا) 2- اقای حسین محمدی نیک (شرکت توسعه صنعت مهرسان نوین) 3- اقای محسن هاشم زاده (شرکت افرنگ صنعت شرق) بازرس علی البدل

1- آقای سید رضا اخوان دستمالچی (پنجره سازان عایق کویر یزد) رئیس هیات مدیره و مسئول کمیته حقوقی و رسیدگی به شکایات

2- آقای وحید جلالی پور (شرکت پنجره ساز صنعت) نایب رئیس و دبیر هیات مدیره انجمن ومسئول کمیته فنی و استاندارد و کمیته روابط عمومی

3- آقای اکبر معتضدی ( شرکت نامیکاران ) خزانه دار هیات مدیره و مسئول کمیته بازرگانی و پشتیبانی

4- آقای سید محمد عزیزی (شرکت پنجره سها) عضو هیات مدیره و مسئول کمیته آموزش

5- آقای رضا کاظمی ( شرکت هورام سازه پارسیان) عضو هیات مدیره

6-  آقای سید سعید ابن الرضا (شرکت شعاع پنجره) عضو علی البدل اول

7-آقای علی جوان (شرکت راستاوین) عضو علی البدل دوم

بازرسین

1- آقای پیمان خلیل زاده (شرکت پنجره سام آریا)

2- آقای حسین محمدی نیک (شرکت توسعه صنعت مهرسان نوین)

3- آقای محسن هاشم زاده (شرکت افرنگ صنعت شرق) بازرس علی البدل