انجمـن صنفی تولیدکنندگان در و پنجـره  ایـران

تنها تشکل تخصصی مرتبط با صنعت در و پنجره

عرضه پنجره با کیفیت و استاندارد در راستای رضایت مشتری، راز ماندگاری و موجبات رشد اعضای انجمن می باشد.

02122674113
02122675327

هیئت مدیره دور اول

1-اقای اکبر معتضدی ( شرکت نامیکاران ) ریاست هیأت مدیره و مسئول کمیته بازرگانی 2- اقای سید رضا اخوان دستمالچی ( پنجره عایق کویر یزد ) نایب رئیس هیأت مدیره و مسئول کمیته حقوقی و رسیدگی به شکایات 3-اقای سید سعید ابن الرضا ( شرکت شعاع پنجره پارس) خزانه دار هیأت مدیره و مسئول کمیته مالی و قیمت گذاری 4- اقای وحید جلالی پور ( شرکت پنجره ساز صنعت کیش ) دبیر کل هیأت مدیره و مسئول کمیته های روابط عمومی و فنی و استاندارد 5-اقای سید محمد عزیزی ( شرکت پنجره سها ) عضو هیأت مدیره و مسئول کمیته اموزش بازرسین 1- اقای پیمان خلیل زاده(پنجره سام اریا) 2 دوره بازرس اصلی 2- اقای محمد تاجری(پنجره سازان پاسارگاد)3 دوره بازرس اصلی 3- اقای حمید علی بخشی(التین سازه مکث) بازرس علی البدل

1-آقای اکبر معتضدی ( شرکت نامیکاران ) ریاست هیأت مدیره و مسئول کمیته بازرگانی
2- آقای سید رضا اخوان دستمالچی ( پنجره عایق کویر یزد ) نایب رئیس هیأت مدیره و مسئول کمیته حقوقی و رسیدگی به شکایات
3-آقای سید سعید ابن الرضا ( شرکت شعاع پنجره پارس) خزانه دار هیأت مدیره و مسئول کمیته مالی و قیمت گذاری
4- آقای وحید جلالی پور ( شرکت پنجره ساز صنعت کیش ) دبیر کل هیأت مدیره و مسئول کمیته های روابط عمومی و فنی و استاندارد
5-آقای سید محمد عزیزی ( شرکت پنجره سها ) عضو هیأت مدیره و مسئول کمیته آموزش
بازرسین
1- آقای پیمان خلیل زاده(پنجره سام آریا) 2 دوره بازرس اصلی
2- آقای محمد تاجری(پنجره سازان پاسارگاد)3 دوره بازرس اصلی
3- آقای حمید علی بخشی(آلتین سازه مکث) بازرس علی البدل